TSO SAIB

1985

Nyob Hauv Tsheb Saib Yeeb Yaj Kiab!

 

October 9th
Rivoli Bluff 
666 N. Rivoli St., St. Paul

Qhov rooj qhib thaum 6:30 tsaus ntuj 
zaj yeeb yaj kiab pib thaum 7 tsaus ntuj

Saib Dawb/Them Tau Li Cas Yuav Li Ntawd
 

Muaj ib hnub ib tug hluas Hmoob nrhiav tau ib txog kev mus rau ntawm ib tug zaj uas yam noob neej yeej tsis tau pom tiam sis muaj raws li hais rau hauv dab neeg, nws thiab nws peb tug zoo phooj ywg thiaj tau mus taug txoj kab txoj lw yam uas muaj kev txaus ntshai thiab ua rau lawv muaj siab hlo.

Tsav koj li tsheb tuaj thiab nqa khoom txom ncauj kom ntau tuaj! Cov tsis tsav tsheb los nqa pam los sis rooj tog tuaj zaum thiab nrog peb saib. TIam sis ntshe yuav no heev ces yeej meem hnav ris tsho kom tuab! Zaj yeeb yaj kiab no yuav ntev li 114 feeb tiag mam tag. Tom qab ntawd peb mam muaj lus nug thiab lus sib tham txog zaj yeeb yaj kiab 1985 thiab.

Zaj Yeeb Yaj Kiab Yog Hais Lus Hmoob nrog ntawv English sau coj qhia txog zaj dab neeg no

Tus cim qhia tias zag dab neeg no yuav tsum muaj niam thiab txiv los sis tus tau cai saib me nyuam nrog saib mas cov uas me nyuam muaj 13 xyoos rov hauv thiaj saib zaj yeeb yaj kiab no

Saib Me, Me Ua Ntej: https://youtu.be/PmBsRJHIYRw

Past Shows

Ohiyesa: The Soul of an Indian


East Side Freedom Library

Charles Alexander Eastman was a renowned physician, author, lecturer and Native American rights advocate. Ohiyesa: The Soul of an Indian is a unique telling of his story from the point of view of his descendants. Kate Beane and her family explore Eastman's traditional Dakota boyhood as well as his later life as perhaps the first writer to tell our country's history from a Native point of view.

This event includes a Q&A with the filmmakers. 

Film runtime: 57 minutes

In English. 

Trailer

Subscribe

Xav paub txog tej yeeb yaj kiab yuav tso rau yav tom ntej no, thov tso npe rau ntawm no mam tshaj qhia pub tuaj!

Trilingua Cinema