Cov Tib Neeg

Tus Tuam Thawj
 

Geordie Williams Flantz yog tus Tuam Thawj saib koom haum Trilingua Cinema. Nws txoj dej num nrhiav noj, nrhiav haus ces yog ib tug kws sau ntaub, sau ntawv. Nws loj hlob ntawm kev ua teb yug tsiaj tso ua mis ntawm Qab Xeev Minnesota, uas tau mus kawm ntawv nyob rau lub Xeev Ohio thiab Indiana, thiab tam sis no nws li vaj tse kuj yog nyob rau ntawm Sab Hnub Tuaj hauv Zos Saint Paul no. Nws yog ib tug uas nyiam yeeb yaj kiab, nws muaj siab rau kev nthuav txuj ci li kev ua yeeb yaj kiab no thiab tej kev kom sawv daws muaj vaj huam sib luag.

 

Tus Saib Xyuas Xwm Txheej Sab Nruab Ntug

 

Tory Waggoner yog ib tug kws cob qhia rau sab kev kawm. Nws loj hlob ntawm cov xeev uas nyob nruab nrab teb chaws Asmesliskas no, nws lawv tau tsiv mus nyob rau sab qaum teb, sab hnub poob, thiab rov los nyob rau sab teb chaws nruab nrab no thaum 2018 ntawd. Lawv nyob ntawm Sab Hnub Poob ntawm lub Zos Saint Paul thiab mob siab txog noob neej tej tsoos tsho, kev vam huam sib luag thiab lawv tus aub Otto.

 

Pab Pawg Tuav Tswv Yim

Barry Kryshka yog tus thawj tswj ntawm lub koom haum Take-Up Productions thiab lub Trylon Cinema nram qab Zog Minneapolis.
Steve Thoj yog is tug ua mob siab txog kev yees yeeb yaj kiab. Nws tau ua dej num uas tso tej yeeb yaj kiab tawm rau sawv daws saib hauv tej tv, Tshooj Keeb Kwm, thiab tso rau tej tshooj uas pom nyob thoob ntiaj teb no. Nws nyiam tshawb txog tej xwm txheej hais ncig txog tsoos tsho thiab tej kev cim haiv ntawm tej tib neeg. Nws yog tus Thawj Tswj ntawm koom haum Center for Hmong Arts and Talent.
Keej Vaj yog ib tus kws yees yeeb yaj kiab uas tau ua dej num rau sab tsim tsa tej txuj yees duab yeeb yaj kiab,  no los tau li 20 tawm xyoo lawm uas nws tau ua kws nthuav txuj yees qhia, kws cob qhia, thiab ntaus thawj rau hauv zej zog los saib thiab daws tej teeb meem raug rau cov zej zog uas muaj ntau haiv neeg nyob. Nws yees tau tiav kiag yog 6 zaj yeeb yaj kiab thiab tau li 15 xyoos no nws yog tus tsim tsa thiab tus Thawj Tswj pawg Caub Fab. Keej tau yees ntau zaj yeeb yaj kiab rau tsev kawm ntawv qib siab University of Minnesota thiab lwm cov koom haum xws li SoLaHmo, Powell Center for Women’s Health thiab Xeev Minnesota Department of Health uas yog lub hauv paus tuav kev noj qab haus huv. Nws kuj tau ua hauj lwm thiab ua ib tug uas sawv cev ntawm haiv neeg Esxias uas mob siab pab zej zog tej koom haum li The DIAL Group, Mu Performing Arts, In Progress, and the Center for Hmong Arts and Talent.

Subscribe

Xav paub txog tej yeeb yaj kiab yuav tso rau yav tom ntej no, thov tso npe rau ntawm no mam tshaj qhia pub tuaj!

Trilingua Cinema